مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا 12
  • پارکینگ

  • رستوران